Catalog: Sets: Star Wars: Star Wars Clone Wars: 7913-1: Inv: Change Log

[ Hide Dates ]

 Change Description By Replies 
 Apr 6, 2018
 In Set 7913-1 Clone Trooper Battle Pack (Inv): Hygrotus (814) 
 Aug 6, 2016
 In Set 7913-1 Clone Trooper Battle Pack (Inv): paulvdb (6442) 
 Apr 1, 2013
 In Set 7913-1 Clone Trooper Battle Pack (Inv): Kevin.NXT (363) 
 Sep 9, 2012
 In Set 7913-1 Clone Trooper Battle Pack (Inv): Innos (414) 
 Aug 28, 2012
 In Set 7913-1 Clone Trooper Battle Pack (Inv): elias3 (4008) 
 Mar 12, 2012
 In Set 7913-1 Clone Trooper Battle Pack (Inv): JDavis (9059) 
 Dec 5, 2011
 In Set 7913-1 Clone Trooper Battle Pack (Inv): SimplyBricks (17723) 
 In Set 7913-1 Clone Trooper Battle Pack (Inv): Trejean (6508) 
 Jan 13, 2011
 In Set 7913-1 Clone Trooper Battle Pack (Inv): drh (17275) 
 Dec 21, 2010
 In Set 7913-1 Clone Trooper Battle Pack (Inv): waltzking (6278)